Transparència

Privacitat i protecció de dades  

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) y del  Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades (RGDP)), s'informa a les persones usuàries que, la cessió de les seves dades a aquesta pàgina web suposa el consentiment inequívoc per part seva per a que la Fundació guifi.net tracti de forma automatitzada les seves dades personals i les incorpori a l'arxiu de dades personals amb la finalitat de donar compliment als objetius fundacionals. Les seves dades no podran cedir-se a empreses amb finalitats promocionals, ni publicitàries.

Així mateis, s'informa de la posibilitat que teniu d'exercir, segons s'estableix a la LOPD i al RDPD, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades, editant-les i eliminant-les vostè mateix, estant identificat a la web, o d'adreçar-los a la Fundacio guifi·net per carta certificada, on consti com a referència 'DADES PERSONALS' i el dret que voleu exercir. La Fundació es compromet a mantenir i custodiar les dades personals de forma confidencial, aplicant per això allò que s'estableix a la normativa vigent.