Primera característica

Expliqui quin és el valor pel
client d'aquesta característica

Segona característica

Escrigui que desitja conèixer el client,
no el que vulgui mostar.

Tercera característica

Una petita explicació d'aquesta gran
característica, en paraules clares.

Primera característica

Expliqui quin és el valor pel
client d'aquesta característica

Segona característica

Escrigui que desitja conèixer el client,
no el que vulgui mostar.

Tercera característica

Una petita explicació d'aquesta gran
característica, en paraules clares.